Dunántúli Református Kántorképző
Dicsérjétek az Urat!BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

HÍREK
2006-2007-2008-2009. Kántorképző képek
- 2009.07.02.

A 2006.-2007.-2008.-2009 év képei Veresné Petröcz Marika honlapján elérhető.Előzmény és kezdet

Csomasz Tóth Kálmán, Gárdonyi Zoltán: Enekreform és kántorképzés


Előzmények és kezdet

Részletek Csomasz Tóth Kálmán-Gárdonyi Zoltán: Enekreform és kántorképzés c. írásából*

Egyházunk énekügyi reformja az új gyülekezeti énekeskönyv 1948-ban megjelent próbakiadásával döntő szakaszába lépett. Ezzel csaknem teljesen egyidejűleg, az egyházi és állami feladatok különválasztásának a folyományaként a kántorképzés ügye különvált a tanítóképzéstől. A különválasztás után a hazai római katolikus, evangélikus és baptista egyházak folyamatosan gondoskodtak azoknak az egyházzenei kiképzéséről, akik a kántori szolgálatra vállalkoztak. Ezzel szemben a hazai református kántorképzés feladatát azóta mind ez ideig megszakítás nélkül egyedül a debreceni református gimnázium helyi tanterv szerint működő (zenei) tagozata látta el. Már az 1950-es évek folyamán kitűnt, hogy a református kántorképzésnek ez a formája főleg azért nem győzheti országos viszonylatban az utánpótlást, mert a kántori képesítést gimnáziumi tanulmányok elvégzéséhez köti, holott a gyülekezetek legtöbbjében egyre inkább olyanok vállalták a kántori szolgálatot, akik gimnáziumi érettségitől függetlenül igényeltek volna egyházzenei kiképzést.

Ennek az igénynek a kielégítésére - a debreceni gimnáziumban rendszeresen folyó kántorképzésen túl - az egyházkormányzat különféle szervei az ország több helyén időszakos, illetve alkalmi kántori tanfolyamokat rendeztek. Legutóbb 1958-tól 1961-ig a Konventi Elnökség rendezett Fóton, a Magyarországi Evangélikus Egyházzal együttesen három télen át minden alkalommal négy hónapos, bentlakásos kántori tanfolyamot. A fóti tanfolyamon végzett munka jó alkalmat adott annak a felmérésére, hogy az énekügyi reform és a kántori szolgálat terén kialakult új helyzet milyen tantervi és módszerbeli követelményeket állít fel. ...
... a tanfolyam ... folytatására irányuló megmozdulások 1961 óta eredménytelenek maradtak, ... s így négy álló esztendeig a debreceni gimnáziumi kereteken kívül minden egyéb református kántorképzés szünetelt.

Azok az egyhetes kántori összejövetelek, amelyeket a Dunamelléki Egyházkerület 1957 óta minden nyáron megrendezett, rövidségüknél és egyéb körülményeiknél fogva alig nyújthattak többet, mint az azonos szolgálatot vállalók találkozásának és sommás eligazításának, valamint egyházi kórusművek megismerésének a lehetőségét.

Ilyen előzmények után hirdette meg a Zsinati Elnökség a f. év június 21—július 10. közötti időre a debreceni Kollégiumban tartott kántori tanfolyamot. Az előkészítő bizottság a tanfolyamot előbb ötheti időtartamra tervezte, hiszen még ez is alig egyharmad részét tette volna ki a fóti, háromlépcsős tanfolyam egyetlen lépcsőjének. A három hétre történt összevonás még aggályosabbnak látszott, bár az aggályok utóbb több

in: Református Egyház (1965) 219-222., valamint: Hagyomány és haladás. Csomasz Tóth Kálmán válogatott írásai születésének 100. évfordulójára. Bp., 2003. 149-155.

vonatkozásban eloszlottak. Sok résztvevő élet- és munkaviszonyai aligha engedték volna meg, hogy az illetők több mint egy hónapot kizárólag egyházzenei tanulmányokkal töltsenek. A gyülekezetek sem nélkülözték volna szívesen ennyi ideig azt, akit gyülekezeti érdekből, sőt némelyik esetben éppen a gyülekezet költségére küldtek a tanfolyamra. A tanulás irama sem lett volna veszélytelen ekkora ideig olyanok számára, akik nem zsenge koruktól fogva edződtek hozzá a naponkénti, naphosszat tartó zenei foglalkozáshoz.

...A résztvevők egymástól igen különböző képességeit egyébként ennek a tanfolyamnak a keretein túl országos viszonylatban is fennálló adottságnak kell majd tekinteni. Ez viszont a kántorképzés bármilyen, jövőbeli keretei között alkalmazandó tanítási módszerekre nézve különleges eljárásokat tesz majd szükségessé.

...Kérdés, hogy ilyen munkaütem mellett mennyi időbe telik, amíg egy átlagos képességű egyén a kezdettől eljuthat a kántori szolgálat kifogástalan elvégzéséhez szükséges zenei képzettségig. Erre a kérdésre a szolgálatot vállalók egymástól igen nagymértékben különböző adottságai folytán még csak hozzávetőleges választ sem lehet adni. A kántori szolgálatra való felkészüléshez szükséges idő mennyisége attól függ, hogy ki-ki milyen fokról indul és milyen iramban képes haladni. Éppen ezért a rendszeres kántorképzés során azt is figyelemmel kell majd kísérni, hogy ki-ki két tanfolyam közötti időben mekkora előhaladást tett az öntevékeny tanulás terén. Csak ennek a számbavételével, nem pedig automatikusan kerülhet egy-egy résztvevő magasabb fokú csoportba. . úgy látszik, hogy a jövőben két különböző szintű kántori képesítést kellene rendszeresíteni. Az egyik szint a gyülekezeti énekvezéri jogosítvány lenne, amit azoknak lehetne megadni, akik énekhangjukkal és harmóniumjátékukkal képesek a gyülekezeti éneklés vezetésére. A másik szint lenne a tulajdonképpeni kántori képesítés, amihez az énekvezéri jogosítvány követelményein felül az istentiszteleti orgonajátékra, valamint az egyházi énekkarvezetésre való felké­szültséget is meg kellene követelni. A kántori képesítés új szabályozása annál is inkább sürgős, mert a kérdés törvényes rendezésének kizárólag az lehet az alapelve, hogy a kántori szolgálatnak rendes munkaviszonyban való ellátására csak erre képesített, illetve jogosított személyek alkalmazhatók.

A magyar református kántorképzés egyetemes újjászervezése mellett nem hanyagolható el a régi képesítés alapján működő, újabb tanfolyamot nem végzett kántorok továbbképzési alkalmainak a megrendezése. Itt főleg olyan összejövetelekre gondolhatunk, mint amilyen pl. a Dunamelléki Egyházkerület által az idén is megrendezett „Egyházzenei hét" a tahi lelkészüdülőben. Ezek az összejövetelek a jövőben azt a feladatot is vállalhatják, hogy az öntevékeny tanuláshoz is segítséget nyújtsanak. . Az ilyen, tájegységenként és időszakonként rendezendő tanfolyamokra hárulna a kántorképzés alapfokú, előkészítő része, míg a debreceni kollégium mind a helyi hagyományok, mind pedig a Kollégium által nyújtott kedvező tárgyi feltételek folytán a rendszeres magyar református kántorképzés állandó otthonává válhatnék. Fel kell vetni újra azt a gondolatot is, hogy esetleg egy másik, országos viszonylatban kevésbé periférikus fekvésű egyházi intézményben is rendszeresen nyíljék alkalom a kántorképzésre. Ez a tagozati és területi differenciálás egyrészt bekapcsolná a kántorképzést az egész magyarországi református egyház vérkeringésébe, másrészt szükségessé tenné a különböző fokú és különféle helyeken működő tanfolyamok munkatervének összehangolását. .az oktatásra vállalkozókat össze kellene hívni olyan alkalmakra, amelyeken az egyházzenei szemlélet terén még fennálló eltéréseket egybe kellene hangolni az országos szakmai vezetéssel.


A debreceni országos tanfolyamok jellemző adatai a
jegyzőkönyvek alapján

1965 - Hallgatói létszám: 48 fő.

1966 - Tanfolyamvezető: Gárdonyi Zoltán. Hallgatói létszám: 62 fő. Észrevételek, javaslatok: .. .A háromhetes tanfolyam túlfeszített követelményei miatt nem szabad megengedni, hogy ki-ki szinte túlzott buzgalom arányában gyakoroljon.
.. .A már tavaly is tapasztalt munkafegyelem és odaadó igyekezet ez évben sem lankadt, sőt még fékezni is kellett.
.. .A tanfolyam meghirdetése legkésőbb a hivatalos egyházi lap januári számában jelenjék meg... - a meghirdetés adja tudtul, hogy a tanfolyam elkülönülő szintjei nem egy-egy évet, hanem elméleti és gyakorlati követelmények elsajátításának fokát jelentik; - a meghirdetés utaljon ara, hogy a képesítést rövidesen szabályrendelet rendezi. .. .A gyülekezetektől való elszakadás és a színvonal csökkenésének veszélye nélkül nem hanyagolható tovább a tanfolyam teológiai megalapozása. A jelentkezők száma mindkét évben nagyobb volt az előzetes várakozásnál. A nagy szintkülönbségek miatt az idén már nem is három, hanem négy csoportra csatolással kellett biztosítani a haladást. Szükséges, hogy mindazok, akik 1961. márciusában a Fóton tartott kántori tanfolyam legfelső fokát elvégezték.. .olyan bizonyítványt kapjanak, amelyik kántori állás betöltésére szabályszerűen képesít. A kántori vizsgára készülők megsegítésére szükséges Budapesten és Debrecenben egy vagy két évközi konzultációs alkalom. Ez egyben első lépés lenne a körzeti alsófokú képzés, illetve a már működő kántorok legalizálására és továbbképzésére alkalmas országos tanfolyamrészlegek kiépítésére. A központi tanfolyam mellett egyházmegyénként működjenek alapfokú előkészítő tanfolyamok. A központi tanfolyamon az vehet részt, aki az alapfokú tanfolyam követelményeinek megfelelő elméleti és gyakorlati tudást megszerezte. A már működő kántorok is ennek megfelelő képesítést (oklevelet), illetve a tanfolyam megfelelő fokozatának elvégzésére kötelező működési engedélyt kapjanak. A tanfolyamot elvégzettek tovább-haladására konzultációs alkalmakat, szaktanfolyamokat kell biztosítani. Aki megfelelő szinten tud énekhanggal gyülekezeti éneket tanítani és gyülekezeti éneket harmóniumon kísérni: „református gyülekezeti énekvezér' képesítést (oklevelet) kaphat. Aki megfelelő szinten jártas az orgonajátékban és a karvezetésben is: „református orgonista-kántori" képesítést (oklevelet) kaphat.

1967 - Tanfolyamvezetők: Gárdonyi Zoltán, Sepsy Károly. Hallgatói létszám: 35 fő. A gimnáziumi rend szerint Kántorvizsgát tettek: Agai Ferenc, Balogh László, Kiss György
Botond, Lovász Sándor, Nagy Mária, Rabovay Erzsébet, Telkes László. Észrevételek, javaslatok:
Az országos magyar református gyülekezeti kántorképzés központja a Debreceni Református Kollégium tagozata legyen. Azok tanulhassanak itt, akik a megszervezendő vidéki előkészítő tanfolyamokon vagy máshol megszerzett tudással az alapfokú szintet elérték.

1968 - Tanfolyamvezetők: Gárdonyi Zoltán, Sepsy Károly. Hallgatói létszám: 75 fő. Kántorvizsgát tettek: Beregszászi János, Éliás Adám, Szabadi Árpád Géza, Szűcs Lajos László.
Észrevételek, javaslatok: Az elmúlt évre elkészített és ígéret szerint megjelenő jegyzetet a tanfolyam eredménnyel használta. A kántori fokozat orgonaismeret tárgyának oktatását jegyzet hiányában mellőznünk kellett. .. .az előadói testület utal a korábbi jegyzőkönyvek javaslataira.

1969 - Tanfolyamvezetők: Gárdonyi Zoltán, Sepsy Károly. Hallgatói létszám: 42 fő. Kántorvizsgát tettek: Kolozsvári Kiss János, Muzsnai László, Oros Ilona, Szalóky Éva Magdolna, Széll György, Tegze Ilona Hedvig. Észrevételek, javaslatok:
Az ígért egyházzenei vezérfonalat első alkalommal tudtuk a hallgatók kezébe adni. A tavalyival szemben „az orgona ismerete" tantárggyal bővült az órák száma. A zárókonferencián az előadói testület kifejezésre juttatta azt a kérelmét, hogy az újonnan jelentkezőket az előadó testület valamelyik tagja meghallgathassa, mielőtt a tanfolyamra jönne. .. .jónak látja a bizottság - ott, ahol szükséges — a tanfolyam kezdetén megvizsgálni a már tanfolyamot hallgatott növendékek évközi előrehaladását... .. .ha valaki nem mutat jó előhaladást és háromszor kerül ugyanarra a fokra, többet ne kapjon lehetőséget a visszajövetelre. .. .a következő kántorvizsgai tárgyakat ajánlatos állandósítani: 1. gyülekezeti ének, 2. orgona, vagy harmónium, 3. zenei ismeretek, 4. himnológia, 5. karvezetés. .. .az előadó testület javasolja kántori bizonyítvány megszerzését harmóniumon is.

1970 - Kántorvizsgát tettek: Dávidházy Éva /Becsky Tiborné/, Török Márta /Tárnok Ferencnél, Vladár Gábor.

1971 - Tanfolyamvezető: Sepsy Károly. Hallgatói létszám: 35 fő.
Kántorvizsgát tettek: Cs. Kiss Tamás, Kézy Éva, Marján Erzsébet Éva, Mátyus Mária /Fodor Istvánné/, Nagy Magdolna /Szabadi Arpádné/, Németh Pál, Páll László, Tóth István. Észrevételek, javaslatok: .. .többszörösen ellenőrzöttnek mondható az a tapasztalat, hogy az 50 évben megállapított felső korhatár fölött nem kívánatos a hallgatók felvétele, csak rendkívül indokolt esetben. ... Ugyanakkor.. .évről-évre tiszta kitűnő minősítést érnek el a kivételesen felvett 14 évnél fiatalabb résztvevők.

1972 - Tanfolyamvezető: Sepsy Károly. Hallgatói létszám: 61 fő.
Kántorvizsgát tettek: Baksy Mária, Frantner Piroska, Kardos Márta, Kiss Tamás, Muzsnai Márta, Nagy Lajos, Szűcs Endre, Tóth Arpádné. Észrevételek, javaslatok: .. .egyre több zenei szakiskolás vesz részt a tanfolyamunkon, s éppen általuk fémjelződik úgy a tanulmányi munka, amely eloszlatja a korábbi téves közvéleményt, amely szerint a Kántorképzés munkája valamiféle „gyorstalpalás" volna A kántorképző tanfolyamnak tanulmányi meghatározottsága mellett figyelmet érdemlő a jellegzetesen református kegyessége. A zsoltárok világa, a hitvalló magyar dicséretek ereje, párosulva az esti áhítatok igei mondanivalóival, valamint az egész tanfolyamnak valamiféle „szigorú szeretet' diktált jó szellemével, átlátszó, igazságos, vidáman lelkes hangvételével, - vonzóan dinamikus, jövendőt ígérő, maradandó hatásokat sugárzó együttlétet munkál. Többen úgy nyilatkoztak: bárcsak ne végeznénk még,... .. .szükséges és fontos volna továbbképző tanfolyamok évenkénti tartása. A továbbképző tanfolyam anyaga: gyülekezeti éneklés, hangszer gyakorlat, karvezetés, zeneelméleti szeminárium, orgonaismeret, zenehallgatás (zeneirodalmi ismeretek, gyülekezeti énekvezetési bemutatók)

1973 - Tanfolyamvezető: Sepsj Károly. Hallgatói létszám: 93 fő (86 + 7 tk). Kántorvizsgát tettek: Czégény Éva, Fejes Klára /Szűcs M. Sándorné/. Lukács András, Szabad Eszter, Szűcs Ferenc. Észrevételek, javaslatok: .. .egyházzene-történet tárgy is szerepeljen a jövőben az eddigi tárgyak mellett.

1974 - Tanfolyamvezető: Sepsj Károly. Hallgatói létszám: 65 fő.
Kántorvizsgát tettek: Csizmadia Lajosné, Gyülvész Irma, Iszlai Jenőné, Józsa Pál, Kádár Ferencné, Kardos Péter, Karsay Eszter, Katona Erzsébet /Szilágyi Istvánné/, Katona Gyula, Lőrincz Gáspárné, Somos Johanna. Észrevételek, javaslatok: Külön ajándéka Istennek az évek óta összekovácsolódott testvéri-baráti előadói együttes is.

1975 - Tanfolyamvezető: Sepsy Károly. Hallgatói létszám: 82 fő.
Kántorvizsgát tettek: Bányai Edit /Ennreiterné/, Enyingi Csilla, Gazda Klára /Szénási Jánosné/, Horváth Orsolya, Kalocsay Márta, Kurgyis András, Németh Mária, Szabó Gusztáv. Észrevételek, javaslatok: Az előadók a következő oktatási szempontokat vetették fel: Kívánatos lenne az énekanyag arányosabb elosztása az egyes csoportok között; a zeneelméleti tanításnál az előadók támaszkodjanak jobban a gyakorlati példákra; a hangszertanításnál tanítsunk mai szerzők darabjait is — jobban mint eddig tettük...; az előadónak elsősorban ne az osztályozó jegy legyen az ösztönző eszköze; hasznos lenne bemutató-óra tartása megbeszéléssel; a növendékeket tanítsuk meg jól gyakorolni és kidolgozni helyesen egy-egy darabot. Inkább kevesebb anyagot vegyünk át, azt azonban jól; törekedjünk a folyamatos zeneiségre.

1976 - Tanfolyamvezetők: Sepsy Károly, Berkesi Sándor. Hallgatói létszám: 99 fő (91 + 8 tk). Kántorvizsgát tettek: Bakos Katalin, Balogh Lajos, Barsiné Bagi Magdolna, Bátky Bíborka, Berkesi Gábor, Borsos Éva, Dr. Hős Gézáné, Hajnal Ildikó, Iszlay Éva, Karasszon Dezsőné, Kiss Ella, Lentulai Attila, Magyar Emese /Máté Sándorné/, Máté Sándor, Molnár Péter, Nagy Csaba, Nagy Edit, Nagy Ottilia, Nagyváradi Sándor, Takács Erika, Tárnok Judit, Torok Anna, Tóth László, Vízi István. Észrevételek, javaslatok:
Bevált a mintatanításoknak az a módja, melyet [a tanfolyam] mint új kezdeményezést az idén gyakorolt először, hogy a tanárok és csoportok meglátogattak egy-egy órát. Hasznosnak bizonyult a hallgatók más csoportokban történő énektanítása. .. .Az oktatói kar ... kívánatosnak tartja, hogy az orgonaismeret külön tárgyként bíráltassék el a jövőben. Itt merült fel a már kialakult gyakorlat figyelembe vételével a kántorképzés és a kántorképesítő vizsga hivatalos szabályzata elkészítésének hő óhaja is, melynek tervezetéhez teljes készséggel felajánlják szolgálatukat az oktatók.

1977 - Tanfolyamvezetők: Sepsy Károly, Berkesi Sándor. Hallgatói létszám: 95 fő (88 + 7 tk). Kántorvizsgát tettek: Apostol Pál org., Balogh Sándor org., Márkus Mihályné Eördegh Ildikó org., Megyeri József harm., Molnár Eszter org., Petró Attila org., Petrőcz Mária /Veres Györgyné/ org., Pongó Zsuzsanna harm., Pótor Imre harm., Szabó István harm., Szarka Zsuzsanna /Zakarné/ org. Észrevételek, javaslatok: A csoportokat - csoportok megosztásával - megkétszerezték ... a sokkal eredményesebb munka ezt az elképzelést és törekvést igazolta.
Jó lenne a kántorok továbbtanulásának, kapcsolattartásának érdekében kántor-találkozót szervezni. A kántorképesítő vizsga szabályzatának elkészítésére lenne szükség... Elnök javasolja, hogy ... Sepsy Károly, Berkesi Sándor és Karasszon Dezső tanárok dolgozzák ki a tervezetet. Szükséges a kántorképzés formai követelményeinek egységes megalkotása, hogy bárhol és bármely szinten működő kántorképzés az egy ügyet tudja jól szolgálni.

1978 - Tanfolyamvezetők: Sepsy Károly, Berkesi Sándor. Hallgatói létszám: 100 fő (94 + 6 tk). Kántorvizsgát tettek: Balogh Péter org., Bartha Ildikó harm., Csomós József "harm., Fekete Károly org., Móréh Tamás org., Nádasi Judit org., Papp Borbála harm., Sajtos Sándor harm., Sánta Ibolya harm., Szabó Levente harm., Szántó Ágnes harm., Villányi Péterné harm. Észrevételek, javaslatok:
.. .a tanfolyam vezetősége a kialakult gyakorlat alapján előkészítette a kántorképesítő vizsgálat szabályzatára vonatkozó javaslatát, s a formába öntés után azonnal felterjesztjük egyházi főhatóságunkhoz, jóváhagyás végett.

1979 - Tanfolyamvezetők: Sepsy Károly, Berkesi Sándor. Hallgatói létszám: 108 fő (104 + 4 tk). Kántorvizsgát tettek: Acsádi Izabella harm., Ajtony Arturné harm., Bársony Istvánné org., Béres Enikő org., Guthy Éva org., Hódy Zsuzsanna org., Kecskés József org., Kerekes Zita harm., Koppány Mária org., László Tünde org., Lipcsey Emőke org., Máté Róza /Perjésiné/ org., Nagy Jenő org., Nagy Miklós org., Osváth Zoltán harm., Pándi Emőke org., Pásztor Gyula org. Észrevételek, javaslatok: [A hallgatók].. .karácsony táján megkapták a tanfolyam tanmenetét... Az a tanári testület álláspontja, hogy a tanfolyam végén minden hallgatónak konkrétan adja fel az évközi munkához szükséges anyagot, melyet a következő évben ugyancsak számon kér. Így szeretnénk rövidíteni és — ahol lehet — sokkal eredményesebbé tenni a kántorképző munkáját. A tanfolyamon a hangszeres játék elvi és gyakorlati ügyeinek összefogására, mintatanítás, bemutatás vezetésére és bonyolítására a tanfolyam vezetősége Kalocsay Ferencet kérte fel. Az elméleti órák végiglátogatására Máté Jánost, a gyülekezeti ének órák megtekintésére Karasszon Dezsőt kérte fel... A négy egyházkerület bemutatására, az ott folyó gyülekezeti, ének-zenei megismerésére a kerületi előadók vezettek a teljes tanfolyam előtt beszélgetést.

A tanfolyamon az idén először adott az előadói kar minden hallgatónak szorgalmi jegyet... .. .a harmónium-játékban ... természetes követelmény a korálkönyv „a" letétjeinek rendezett, folyamatos előadása Szükséges továbbá annak a már megindult jó tanfolyami kezdeményezésnek továbbfejlesztése is, amely a harmóniumjáték oktatását munkaközösségi keretbe fogja össze (hospitálások, közös metodikai megbeszélések stb.)...

1980 - Tanfolyamvezetők: Sepsy Károly, Berkesi Sándor. Hallgatói létszám: 94 fő (90 + 4 tk). Kántorvizsgát tettek: Czanik Péterné, Csötönyi Sára, Csukás Judit, Erdős Gábor, Gyülvészi János, Könyves Pál, Kulifay László, Nagy Anna, Nagy Zsuzsa. Észrevételek, javaslatok: Első ízben változtattunk a csoportórák olyan rendjén, amely minden csoportnak párhuzamosan és reggel 8-tól tartotta óráit. A hangszerek maximális kihasználása miatt a csoportórák reggel 8-tól délután 3-ig terjedő időben kerültek beosztásra. Egy-egy csoportnak — ez évben először — osztályfőnököt jelölt ki a vezetés, hogy így még intenzívebbé, állandóan ellenőrzötté váljék a csoport munkája. .. .fakultatív programok ... lelkészek, teológusok ... beszélgetése. Egy másik este a zenei pályán lévők és a zenei pályára készülők beszélgetése. Egyes szakterületek előadói bemutató órákat tartottak és első ízben sikerült a hangszeres órák teljes hospitálását megvalósítani. A hangszeres jegyeknél először alkalmaztuk a tizedes jeggyel való osztályozást.

1981 - Tanfolyamvezetők: Sepsy Károly, Berkesi Sándor. Hallgatói létszám: 92 fő (87 + 5 tk). Kántorvizsgát tettek: Farkas Gabriella, Könyves Péter, Loment Ilona /Klucsik Péterné/, Máté László, Mátyus Gabriella /Andrássyné/, Molnár Judit, Rakonczay Zsuzsa, Silingi Irén, Szabó Miklós, Végh Dezső. Észrevételek, javaslatok:
A továbbképző csoport 5 fővel működött. Új tantárgyként a zenei elemzés — analízis — tárgyát vezettük be. A résztvevők szinte kivétel nélkül azzal a lelkipásztori ajánlással jönnek ide, hogy szolgálnak... Ebben az esztendőben közel 40 % ... az első ízben jelentkezettek száma. .. .a tanfolyam hallgatói közül 29 aktív kántor, 26 gyülekezeti énekkari tag, 8 teológus, ... 7 alkalmazott egyházi munkás és 2 presbiter van, összesen ilyen módon 77 aktív egyházi ember, azaz 83 %. Ugyanakkor olyanok is vannak évről évre, ... akik itt kerülnek először közvetlen közelségbe az Egyház valóságával, mert talán otthon csak a gyülekezet perifériáján élnek... Egy 17 éves fiatalember vallotta: - Amit én az egyházról tudtam, az felületes és egészen más volt, mint amit itt „emberközelben" tapasztaltam. .. .a D2 csoportba bárki csak úgy mehessen, hogy a teljes énekanyagból vizsgát tesz. ... Tanfolyamunk színvonala megköveteli, hogy bármilyen zenei előképzettség esetén is maximum C2 csoportba szabad felvenni.

1982 - Tanfolyamvezetők: Sepsy Károly, Berkesi Sándor. Hallgatói létszám: 120 fő (113 + 7 tk). Kántorvizsgát tettek: Baráth Julianna org., Balku László org., Csizmadia Márta org., Kákonyi Ferenc org., Kéki Márta /Kustár Zoltánné/ org., Németh Ferenc org., Szabó Sándorné harm., Szűcs Katalin harm.

1983 - Tanfolyamvezetők: Sepsy Károly, Berkesi Sándor. Hallgatói létszám: 116 fő (113 + 3 tk). Kántorvizsgát tettek: Kovács Zoltánné harm., Lőrincz Zoltán org., Nagy Mihályné harm., Papp Judit org., PetrőczÁgnes org., Szűcs /Ittzés/ Zsuzsanna harm. Észrevételek, javaslatok: .. .fontos beszélgetés volt egy alkalommal az előadók és teológusok, teológiai és egyházi pályára, valamint zenei útra készülők között. Azért fontosak ezek, mert egyrészt elmélyítheti döntésüket, megkönnyíti útkeresésüket, vagy éppen felhívja a figyelmet a lehetőségekre, valamint éppen a nehézségeket látva reálisabban ítélik meg helyüket, önmagukat, útjukat és lehetőségeiket. Új próbálkozás volt napi egy órában az A és B csoportok számára kötelezően, de mindenki számára tanácsoltan az énektanítás. Ezzel a gyülekezeti énektanítás metodikáját próbáltuk feldolgozni és mindenki számára nyilvánvalóvá tenni. .. .kísérleti jelleggel ... 8 érdeklődő foglalkozott a tanfolyam harmadik hetében gitártanulással. … amelyet Zákányi Bálint lelkész végzett. Újra hangsúlyossá vált a bibliaismeret tanításának kérdése.

1984 - Tanfolyamvezetők: Sepsy Károly, Berkesi Sándor. Hallgatói létszám: 110 fő (109 + 1 tk). Kántorvizsgát tettek: Becsei Anna harm., Hamar Julianna org., Nagy Tünde org., Szeifert György org., Tamás Margit harm., Vincze Ferencné / Győrfy Ildikó/ harm. Észrevételek, javaslatok: ... Werner Stoll előadása és bemutatója az NDK gyülekezeteiben szokásos újabb korálelőjáték stílusokról, valamint a Badeni Tartomány (NSZK) fúvósegyüttesének hangversenye és a vezető Schneider professzor egyházzenei előadása gazdagította a tanulási lehetőségeket.

1985 - Tanfolyamvezetők: Sepsy Károly, Berkesi Sándor. Hallgatói létszám: 124 fő (122 + 2 tk). Kántorvizsgát tettek: Bódiss Tamás org., Csufor Ilona harm., Draskóczy Eszter /Juhászné/ harm., Draskóczy Lászlóné org., Farkas István org., Gerencsér Marianna /Bódiss Tamásné/ harm., Mészzáros Szilvia harm., Soós Andrea org., Veress Ildikó org. Észrevételek, javaslatok: Az értekezlet jónak látja, hogy a C2 fokozat elvégzése után azok, akiknek a tanfolyamon való további részvétele nehézséggel járna, „segédkántori" fokozatot szerezhessenek, amelyet a későbbiek során kiegészítő tanulmányok után „kántori oklevél" megszerzésével folytathassanak. Ennek kialakítása jövőbeni feladat. Mindennemű tanulmányi és az egyházzenei szolgálattal összefüggő kérdés megnyugtató megbeszélésére a tanfolyam egy estéjén fórum-szerű beszélgetést tartunk a résztvevőkkel. Ez a gondolat eredményesnek bizonyult később. Az elnök tájékoztatja a bizottságot, hogy tanulmányozta az előző két esztendő Kántorképesítő Vizsga iratait, jegyzőkönyvét. Megállapította, hogy a jegyzőkönyvek rendkívül szűkszavúak és a vizsgai iratok alapvető hiányosságokat tartalmaznak. ... Javasolja a bizottságnak, dolgozza ki a vizsga lefolyásának formáit, alkossa meg a vizsgaszabályzatot és terjessze azt a Zsinat Elnöksége elé. ... A vizsgabizottság ... a szabályzat megalkotását maga is évek óta óhajtja.

1986 - Tanfolyamvezetők: Sepsy Károly, Berkesi Sándor. Hallgatói létszám: 127 fő (123 + 4 tk). Kántorvizsgát tettek: Mikesi Tibor org., Szaszák Imréné harm., Uherkovich Éva harm., Wittner Kálmánné org. Észrevételek, javaslatok: Az esedékes elméleti (ének) beszámolókat a testület következetesen kívánta a tanfolyam kezdetén számonkérni, mert e téren az előzetes tapasztalatok kedvezőtlenek voltak.

1987 - Tanfolyamvezetők: Berkesi Sándor, Kurgyis András. Hallgatói létszám: 108 fő.
Kántorvizsgát tettek: Fűri Ildikó harm., Magvas Elemérné harm., Majláth József org., Mórocz Ildikó org., Nagy Agnes org., Nemes János harm., Németh Anikó org., Ócsai Judit org., Nyári Olga harm., Török Zsuzsa org. Észrevételek, javaslatok:
.. .nyomatékosan szóba került a ... Felvételi Jelentkezési Űrlap használatának szükségessége. .. .az Ének hospitálás tantárgy Énektanítás néven kapjon nagyobb jelentőséget, amely ... kántorképesítő vizsgatárgyként való szerepeltetésében nyilvánuljon meg.

1988 - Tanfolyamvezetők: Kurgyis András, ifj. Fekete Károly. Hallgatói létszám: 116 fő. Kántorvizsgát tettek: Bárdy Sára /illich Zoltáné/ harm., Gáspár Katalin harm., Kiss Klára harm., Klucsik Mónika /Sipos Aba Almosné/ harm., Klucsik Zsuzsanna /Gulyás Pálné/ harm.
Észrevételek, javaslatok:
.. .szó volt egy esedékes tantervi reform előkészítéséről, megtárgyalásáról és bevezetéséről. Az időközbeni színvonal-emelkedés és a hallgatók összetétele arányainak megváltozása teszi időszerűvé és sürgőssé ennek a feladatnak a megoldását.

1989 - Tanfolyamvezetők: Berkesi Sándor, ifj. Fekete Károly. Hallgatói létszám: 118 fő. Kántorvizsgát tettek: Benya Zsuzsanna /Csatóné/ org., Bereczk Agnes harm., Faragó Gabriella harm., Márkus Éva harm., Rebiné Balogh Zsuzsa harm., Szabó Péter org. Észrevételek, javaslatok:
Újra igazolódott az az évek óta átélt tapasztalat, hogy a Tanfolyam két részre osztása elkerülhetetlen, hiszen az ideális Hallgatói létszám 80-90 fő lenne. ... A tanári kar többször is megbeszélés tárgyává tette a jövőbeni kettős székhelyű tanfolyam kérdését. Egyöntetűen előrelépésként könyveltük el ezt a formát.

A többfelé vált tanfolyamok adatai

1990 - Debrecen - Tanfolyamvezetők: Kurgyis András, ifj. Fekete Károly. Hallgatói létszám: 81 fő (80 + 1 tk).
Kántorvizsgát tettek: Jakab Hedvig /Dobiné/ org., Gödöllei Gyöngyi /Marczisákné/ harm. Észrevételek, javaslatok:
Egy küldöttségünk meglátogatta a Tanfolyam budapesti tanári karát, és egyeztette elképzeléseit az elkövetkező évek reformjait illetően. Ez főként a vizsgákat érintené. A két tanári kar elképzelése, hogy ezentúl három vizsga-kategória lehetne: 1. Orgonista-kántori. Itt énekből, énektanításból, zenei ismeretekből, himnológiából, orgonaismeretből és orgonából kellene vizsgázni. ... 2. Harmóniumos-kántori. Ez mindenben megegyezik , csak a hangszertudásban nem ... 3. Énekvezető. Itt énekből, énektanításból és zenei ismeretekből vizsgázik a jelölt, a hangszeres vizsga itt megszűnne ... Természetesen a jelölt hangszeres jegye (vizsga nélkül!) szerepelne az érdemjegyek között. Ehhez a struktúraváltáshoz tanulmányi átrendezés szükséges, merev csoportbeosztás nélkül.
Budapest — Tanfolyamvezető: Máté János. Hallgatói létszám: 61 fő (60 + 1 tk). Kántorvizsgát tettek: Ürögdi Erzsébet, Bartha Klára / Czpvek Tamásné/.

1991 - Debrecen — Tanfolyamvezetők: ifj. Fekete Károly, Berkesi Sándor. Hallgatói létszám: 103 fő (15 fő határon túli).
Kántorvizsgát tettek: Gjőrfy Ildikó /Nagyné/org., Némedi Melitta harm., Pap Éva harm., Szél Gábor org. Észrevételek, javaslatok:
.. .amennyiben a Hallgatói létszám ilyen tempóban növekszik, akkor felvetődik az újabb osztódás kérdése ... (Sárospatak, Miskolc vagy Pápa) … A régi 8 csoportos szisztémát egy korszerűbb, a mai követelményeknek megfelelő tanrenddel cseréltük fel, hogy az ügyesebb ... növendékek hamarabb és intenzívebben dolgozhassanak. A Tanfolyam Szabályzata szerint a kettes, azaz „elégséges" osztályzat következménye az automatikus eltanácsolás.

Budapest - Tanfolyamvezető: Máté János. Hallgatói létszám: 93 fő.
Pápa - Tanfolyamvezető: Veres Györgyné. Hallgatói létszám: 22 fő.

1992 - Debrecen - Tanfolyamvezetők: ifj. Fekete Károly, Nagy Csaba. Hallgatói létszám: 122 fő (39 határon túli hallgató).
Kántorvizsgát tettek: Bernáth Piroska harm., Fábián Zsuzsanna harm., Molnár Annamária harm., Sipos Annamária harm., Tóth Anikó org. Észrevételek, javaslatok:
A Tanári kar jónak látja az idén bevezetett felvételi meghallgatást... .. .a határainkon túlról érkezők ... esetében az ösztöndíjrendszert miként alakítsuk [?] .. .felajánlja a tanári kar ... egy erdélyi kántorképző tanfolyamban való segítségét. Idén négy tanárt hívtunk meg, ... s többekről tudjuk, hogy kint alkalmasak lennének egy tanári karba, mint zenei szakemberek.
Budapest - Tanfolyamvezető: Máté János. Hallgatói létszám: 87 fő.
Kántorvizsgát tettek: Ballaj Judit, Lizik Zsuzsanna, Lőrinczné Tasi Zsuzsa, Nagy Eunike, Tóth Erzsébet.

Pápa — Tanfolyamvezető: Veres Györgyné. Hallgatói létszám: 40 fő.
1993 Debrecen — Tanfolyamvezetők: ifj. Fekete Károly, Kurgyis András. Hallgatói létszám: 101 fő (32 határon túli hallgató).
Kántorvizsgát tettek: Borsj Sarolta harm., Erdélyi Éva harm., Kovács András org., Nagy Andrea org., Sápy Szilvia org., Szappanos Katalin org., Telkes Dóra org., Tóthné Gávaj Katalin harm.

Budapest -— Tanfolyamvezető: Máté János. Hallgatói létszám: 82 fő (12 határon túli). Kántorvizsgát tettek: Draskóczy Lídia, ifj. Farkas János, Orosné Kosár Márta, Molnár Zsolt, Nátek Emese, Péntek László, Varga Csenge /Tarnóczyné/.

Pápa - Tanfolyamvezető: Veres Györgyné. Hallgatói létszám: 43 fő.

Sárospatak — Tanfolyamvezetők: Szűcs Endre, Berkesi Sándor.

1994 - Debrecen — Tanfolyamvezetők: Karasszon Dezső, ifj. Fekete Károly. Hallgatói létszám: 92 fő (20 fő határon túli).
Kántorvizsgát tettek: Bere Andrea harm., Csorba Gergő org., Kiss Eszter org., Szabó Barna org., Takács Zsuzsanna harm.
Budapest — Tanfolyamvezető: Máté János. Hallgatói létszám: 96 fő (29 határon túli). Kántorvizsgát tettek: Fancsali Emőke /Törő Károlyné/, Ferenczi Zsombor, Kiss Klára, Marton Piroska, Miklós Irén, Rózsár Brigitta, Török Mátyás.
Sárospatak — Tanfolyamvezető: Szűcs Endre, Berkesi Sándor.
1995 - Debrecen — Tanfolyamvezetők: Karasszon Dezső, Huga Sándor. Hallgatói létszám: 61 fő (59 + 2 tk).
Kántorvizsgát tettek: Bán Ilona /Vitányi Csabáné/, CsuforSzilvia /Nagyné/, FicsorJudit /Makkai Gáborné/, Nagy Mária Zsuzsa, Nyíri Akosné.

Budapest - Tanfolyamvezető: Máté János. Hallgatói létszám: 79 fő (78 + 1 tk, 18 határon túli). Kántorvizsgát tettek: Ambláczky Katalin, Balogh Mária, Bálint Márta, Fancsali Lelle, Mórocz Katalin, Németh István, Nyeste Katalin, Somogyi Katalin, Orosné Kosár Márta.

Pápa — Tanfolyamvezető: Veres Györgyné. Hallgatói létszám: 26 fő.

Sárospatak — Tanfolyamvezető: Szűcs Endre, Berkesi Sándor.

1996 - Debrecen — Kántorvizsgát tett: Tárnok Márta. További adatok nem ismeretesek. Budapest — Tanfolyamvezető: Máté János. Hallgatói létszám: 70 fő (69 + 1 tk, 16 határon túli)
Kántorvizsgát tettek: Beregszászi Tünde, Bereczki Renáta, György Katalin, Gyülvészi Beáta, Kovács Agnes, Novák Erika, Pócsi Gyula, Szabó /Hamar/Éva.

Pápa — Tanfolyamvezető: Veres Györgyné. Hallgatói létszám: 32 fő. Kántorvizsgát tettek: Farkas Agnes, Farkas Márta, Nemes Zoltán.

Sárospatak - Tanfolyamvezetők: Szűcs Endre, Berkesi Sándor.
Kántorvizsgát tettek: Bak Adrienn, Bak Enikő, Jenej Gabriella, Kató Tünde, Pelle
Zsuzsanna, Pintér Zsuzsanna.

1997 - Budapest — Tanfolyamvezető: Máté János. Hallgatói létszám: 82 fő (80 + 2 tk, 22 határon túli). Kántorvizsgát tettek: Gombos Viktor, Kiss Enikő, Kiss Hermina, Nemes Agnes, Várady Krisztina, Krechnák Zsuzsa, Rácz Kinga, Ficsor Judit org., Nyeste Katalin org.

Pápa — Tanfolyamvezető: Veres Györgyné. Hallgatói létszám: 59 fő. Kántorvizsgát tettek: Erdélyi Valéria, Ferencz Alpár, Véber Eszter.

Sárospatak — Tanfolyamvezetők: Szűcs Endre, Berkesi Sándor.
Kántorvizsgát tettek: Kun Agnes Anna, Natkó Zoltán, Ördög Klára, Somogyi Éva, Somogyi Márta, Szilágyi Gábor.

1998 - Budapest — Tanfolyamvezető: Vizi István. Hallgatói létszám: 64 fő (62 + 2 tk, 18 határon túli).
Kántorvizsgát tettek: Bende Nóra, Darázs Lajos, Duba Ottilia, Kiss Enikő, Kovács Edit, Márkus Imre, Miskoff Gábor, Nagy Edit, Orosz Katalin, Pap Anikó, Szabó Csaba, Virágh Mária.

Pápa — Tanfolyamvezető: Veres Györgyné. Hallgatói létszám: 63 fő. Kántorvizsgát tettek: Böttger Antalné, Erdélyi Valéria (org.), Mayer Emőke, Vadász Attila, Vincze László.
Miskolc — Tanfolyamvezetők: Szűcs Endre, Berkesi Sándor.
Kántorvizsgát tettek: Bessenyei "Mihály, Bódi Erika, Ficzere Gabriella, Horváth Zsuzsanna, Nádasi Dorottya, Szatmári Emília.
Révkomárom — Tanfolyamvezető: Mórocz Ildikó. Hallgatói létszám: 15 fő.

1999 - Budapest — Tanfolyamvezető: Vizi "István. Hallgatói létszám: 63 fő (11 határon túli). Kántorvizsgát tettek: Becsei Dániel, Bodnár Lajos, Higyed Gyöngyi, Oros Éva, Novák Zsuzsanna, Nemes András, Naszladi Judit, ifj. Tóth György.
Pápa — Tanfolyamvezető: Veres Györgyné. Hallgatói létszám: 58 fő. Kántorvizsgát tettek: Daróczi Gabriella, Csabai Ágnes, Antal Orsolya, Szabó Csaba.
Miskolc — Tanfolyamvezetők: Szűcs Endre, Berkesi Sándor. Kántorvizsgát tettek: Németh Pál, Pintér Anikó.
Révkomárom — Tanfolyamvezető: Mórocz "Ildikó. Hallgatói létszám: 15 fő.

2000 - Budapest — Tanfolyamvezető: Vizi "István.

Pápa — Tanfolyamvezető: Veres Györgyné. Hallgatói létszám: 78 fő. Kántorvizsgát tettek: Farnek Ferenc, Fábián Attila, Hardi Anikó, Horváth Ágnes, Jónás Ferenc, Koós Anita, Tőrös Krisztina, Veres Dániel.

Miskolc — Tanfolyamvezetők: Szűcs Endre, Berkesi Sándor. Kántorvizsgát tettek: Balogi Beáta, Kovács Anikó, Peleskey Eleonóra.
Révkomárom — Tanfolyamvezető: Mórocz Ildikó. Hallgatói létszám: 15 fő.

2001 - Budapest — Tanfolyamvezető: Tarnóczyné Varga Csenge. Hallgatói létszám: 57 fő. Kántorvizsgát tettek: Bodnár Noémi, Csabuda Péter, Kéménczy Antal, Kiss Georgina Orsolya, Somogyi Judit, Szabó András Ákos, Veres Ilona.

Pápa — Tanfolyamvezető: Veres Györgyné. Hallgatói létszám: 71 fő. Kántorvizsgát tettek: Apostol Judit, Bures Árpád, Csöndes László, Gál Izabella, Kovács László, Roboz Péter, Számely Vivien.

Miskolc — Tanfolyamvezetők: Szűcs Endre, Kárpátiné Berkesi Boglárka. Kántorvizsgát tettek: Bori Elek, Gass Emese, Gombos Tímea, Kovács Tamás.
Révkomárom — Tanfolyamvezető: Mórocz Ildikó. Hallgatói létszám: 18 fő.

2002 - Budapest — Tanfolyamvezető: Tarnóczyné Varga Csenge. Hallgatói létszám: 51 fő (49 + 2 tk). Kántorvizsgát tettek: Katona Tímea, Kecskés Péter, Kovács Margit, Selmeci Márta, Vida Lajos, Zágoni Szabó Éva (egy fő csak részleges vizsgát tett.)

Pápa — Tanfolyamvezető: Veres Györgyné. Hallgatói létszám: 67 fő. Kántorvizsgát tettek: Fazekas Katalin, Ferencz Csaba, Halász Veronika, Kovács Erika, Pál Katalin, Pályi Agnes, Soltész Erika, Szima István, Veres Annamária.

Miskolc — Tanfolyamvezetők: Szűcs Endre, Kárpátiné Berkesi Boglárka. Kántorvizsgát tett hallgató: Papp Dóra. Révkomárom — Tanfolyamvezető: Mórocz Ildikó. Hallgatói létszám: 19 fő. Kántorvizsgát tettek: Pál Mónika harm., Pongrácz Eszter org., Szabó Krisztina org., Tömösközi Anikó org.

2003 - Budapest - Tanfolyamvezető: Tarnóczyné Varga Csenge. Hallgatói létszám: 46 fő. Kántorvizsgát tettek: Bencze Erika, Firicz Noémi, Nagy Dalma Katalin, Rohn Hilda, Sántha Katalin.
Miskolc — Tanfolyamvezetők: Szűcs Endre, Kárpátiné Berkesi Boglárka. Kántorvizsgát tettek: Ecsedi Péter, Farkas Alíz

Révkomárom — Tanfolyamvezető: Mórocz Ildikó. Hallgatói létszám: 22 fő.

2004 - Budapest — Tanfolyamvezető: Tarnóczyné Varga Csenge. Hallgatói létszám 49 fő. Kántorvizsgát tettek: Krafcsik Ibolya, Kátai Jolán.

Pápa — Tanfolyamvezető: Veres Györgyné. Hallgatói létszám: 44 fő. Kántorvizsgát tettek: Pap Tamás, Helláné Vörös Noémi.

Miskolc — Tanfolyamvezetők: Szűcs Endre, Kárpátiné Berkesi Boglárka. Kántorvizsgát tettek: Csomós Dániel, Máté Krisztina, Peleskey Miklós, Szádvári Gábor, Tóth Agnes, Tóth Eszter.
Révkomárom — Tanfolyamvezető: Mórocz Ildikó. Hallgatói létszám: 22 fő. Kántorvizsgát tettek: Szplaj Katalin org., Tömösköz Erika harm.

2005 - Budapest — Tanfolyamvezető: Tarnóczyné Varga Csenge. Hallgatói létszám 46 fő. Kántorvizsgát tettek: Kiss Ferenc, Monostori Ferenc, Szécsi Dorottya, Vincze Annamária.

Pápa — Tanfolyamvezető: Veres Györgyné. Hallgatói létszám: 47 fő. Kántorvizsgát tettek: Ferenczy Csaba.

Miskolc — Tanfolyamvezetők: Szűcs Endre, Kárpátiné Berkesi Boglárka. Hallgatói létszám: 52 fő. Kántorvizsgát tettek: Geréb Miklós, Marczi Ernő, Mihalik Éva.

Révkomárom — Tanfolyamvezető: Mórocz Ildikó. Hallgatói létszám: 22 fő. Kántorvizsgát tett: Tömösköz Erika org.


Cikkhez tartozik

A kántorképző tanfolyamokon tanító tanárok
(Db - Debrecen, Bp - Budapest, Sp-M - Sárospatak-Miskolc, P - Pápa, Rk - Révkomárom)
Alföldy-Boruss Csilla - Db, Bp
Andrássyné Mátyus Gabriella - Db, Sp-M
Anducska Adrienn - Db, Sp-M
Apostol Judit - P -
Arany János karnagy Db
Arany László tanár - Db
B. Molnár Tünde - Db
Bagdy Dániel - Db
Bálint Márta - Bp
Balla Zsuzsanna - Db
Ballay Judit - Bp
Baráth Julianna - P
Beidek Endre - Sp-M
Beidekné Kovács Adrienne - Sp-M
Benke Gabriella - Sp-M
Benkő Imola - Db
Bereczk Ágnes - Db, Sp-M
Borbélyné Béres Enikő - Db, Sp-M
Berkesi Gábor - Db
Berkesi Sándor - Db, Sp-M
Berzétey Klára - Db
Bihari Lilla - Sp-M
Bihariné Pelle Zsuzsanna - Sp-M
Boda Gabriella - Db
Bódiss Tamás - Db, Bp, P
Bónácz Judit - Db
Bornai Szilveszter - Bp
Borsos Eszter - Bp
Borsos Éva - Db, Bp
Bögös Attila - Bp
Bures Árpád - P
Czeglédy Éva - Db
Csabai Ágnes - P
Cservenyák Judit - P
Csíky Ágnes - Db
Csizmadia Márta - Db, P
Csomasz Tóth Kálmán - Db
Dávid István - Db, Bp
Deményi Sarolta - Db
Derzsy Zöldike - Db
Dobiné Jakab Hedvig - Db
Dóczy Eszter - Db
Dögei Edit - Db
Juhászné Draskóczy Eszter - Db
Draskóczy László - Db, Bp
Draskóczy Lászlóné - Db
Erdélyi Valéria - P
Fábián Attila - P
Fancsali Emőke - Bp
Faragó Gabriella - Db
Farkas Ágnes - P
Farkas Gabriella - Db, Bp
Farkas János ifj. - Bp
Farkas Jánosné (Aczél Katalin) - Db, Bp
Farkas Márta - P
Fekete Csaba - Db
Fekete Károly - Db, Sp-M, Rk
Ferenczy Alpár - P
Ficzere Gabriella - Rk
Szabóné Fodor Adrienn - Db, Sp-M
Fodor Emese - Db
Földyné Asztalos Adrienne - Sp-M
Franczel Ágnes - Db
Füke Veronika — Db, Rk
Gárdonyi Hajna - Db
Gárdonyi Zoltán - Db
Gárdonyi Zsolt: - Db
Gárdonyiné Bujdosó Ilona - Db
Gávay Katalin - Sp-M
Gombos Viktor - Bp
Gurmai Eva - Db
Gyimesi Bence - Bp
György Katalin - Rk
Gyülvészi Beáta - Bp
H. Nagy Zsuzsanna - P
Hajnal Ildikó - Db, Bp
Halász Károly - P
Hamar Judit - Rk
Hamar István - Db
Hamar László - P
Hanvay Hajnalka - Sp-M
Hargita Péter - Bp
Hatvani László - Db
Haui Lóránt - P
Hoppál Péter - P
Horváth Agnes - P
Hős Gézáné - Db, Bp
Huga Sándor - Db
Farkas János - Bp
Jäger Krisztina - Db
Jancsovics Antal - Db, Bp
Joób Emese - Db
Juhász Gábor - P
Kálmán László - Bp
Kalmanovics Zoltán - P
Kalocsay Ferenc - Db
Kalocsay Márta - Db
Kamp Salamon - Db
Karasszon Dezső - Db
Karasszon Dezsőné - Db
Kárpátiné Berkesi Boglárka - Sp-M
Kemény Borbála - Rk
Kéménczy Antal - Bp
Kerekes Székely Zita - Db
Kim Sándorné Benkő Irnola - SpM
Kiss Klára - Db
Kiss Klára Viktória - Bp
Kiss Zoltán - Db, Sp-M
Kissné Mogyorósi Pálma - Db, Sp-M Klucsik Péterné - Db
Kocsis Ilona - Db
Koós Anita - P
Koppány Mária - Db, Bp
Kormány Attila - Sp-M
Kovács Botond - Bp
Kovács Krisztián - Bp, P
Kovács Zoltánné - Bp, P
Könyves Pál - P
Könyves Péter - Db
Kun Zsuzsanna - Sp-M
Kurgyis András - Db
Kustár Zoltánné Kéki Márta - Db
Kuzsner Péter - P
Lak Sándor - Db
Lentulai Attila - P
Leopold László - Db, Bp, Sp-M, P
Leopold Lászlóné (Erdély) - Db
Lipcsei Zsuzsanna - Sp-M
Lizik Zsuzsanna - Bp
Loment Ilona - Db
Lőrincz Katalin - Db
Dr.Madarászné Losonczy Katalin - Rk
Magyar Emese - Db
Majláth József - Db
Makkay Edit - Db Makkay Edit - Sp-M
Márkus Imre - Bp
Máté János - Db, Bp
Máté Jánosné - Db
Máté László - Db, P, Rk
Méhes Balázs - Sp-M
Mikesi Tibor - Db
Mikesi Tiborné Ertl Katalin - Db
Miskoff Gábor - Bp
Mónus Béla - Db
Móréné Tariska Eszter - Db
Mórocz Ildikó - Db, Bp, Rk
Nacsa Tünde - P
Paraczki Miklósné Nagy Ágnes - Db Nagy Csaba - Db Nagy Csabáné - Db
Nagy Edit - Db
Nagy Erika - Sp-M Nagy Zsuzsanna - Db
Németh Anikó - Db Németh Pál - Sp-M
Némethné Kovács Dóra - Sp-M
Nyáry Olga - Db
Nyeste Katalin - Bp
Nyirő Sebestyén - P
Ordasi Anna - Sp-M
Ordasi Péter - Sp-M
Oros Ilona - Db, Bp, Rk
Orosné Kosár Márta - Bp
Osváth Viktor - Db
Pálfiné Duba Ottília - Rk
Pálur János - Db
Papp Gábor - Db
Papp Gáborné - Db
Papp Judit - Db, Bp
Papp Károlyné - Db
Papp Károlyné - Bp
Perlaki Attila - Db
Veres Györgyné Petrőcz Mária - Db, P
Rakonczai Zsuzsanna - P
Rémes Renáta - P
Repkény Anita - Bp
Sárközi Erika - Rk
Sepsy Károly - Db
Sepsy Katalin - Db
Sipos Katalin - Sp-M
Somogyi Gabriella - Db
Somos Hanna - Bp
Soós Andrea - Db
Süll Kinga - Rk
Szabó Ernő - Db
Szabó Ernőné - Db
Szabó Gábor - Db
Szabó Katalin - Bp, Sp-M
Szalay András - Rk
Szalai Tamásné Hartyányi Judit - Sp-M
Száraz Béla - Sp-M
Szemző Eszter - Sp-M
Szennai Kálmán - P
Szigethy Gyula - Db
Szilágyi Gábor - Sp-M
Szombathy Gyula - Db
Szűcs Endre - Sp-M
Ittzés (Szűcs) Zsuzsanna - Db
Szűcsné Farkas Zsuzsanna - Sp-M
Takács Andrásné - Sp-M
Takaró Mihály - Db, Bp
Tamás Margit - P
Tarnóczyné Varga Csenge - Bp
Tárnok Ferencné - Db
Turóczy Eva - P
Tóth Anikó - Db, Rk
Tóth-Guttmann Emese - Bp
Tömösközi Anikó - Rk
Török Agnes - Db
Török Veronika - Bp
Törös Krisztina - P
Uherkovich Eva - Db
Valkiné Guthy Eva - P
Varga László - Db
Véber Eszter - P
Veres Dániel - P
Virágh Anna - Sp-M
Vitányi Csaba - Sp-M
Vizi István - Db, Bp
Zakar Ödön - Db
Zsilinszki Cecilia - P

Összeállította: Bódiss Tamás A szerkesztés lezárult 2005. június 21-én. Második javított változat: november 6.

Esetleges észrevételeket és adatpontosításokat a refzsin.zene@zsinatiiroda.hu címen várunk.

Köszönjük a kiadást és a találkozó megrendezését támogató Verband evangelischer Kirchenchöre Deutschlands segítségét.


Csomasz Tóth Kálmán

professzor és hymnologus

Még nincs szöveg... Később
Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Zsoltár 98,1

Honlapkészítés