Dunántúli Református Kántorképző
Dicsérjétek az Urat!BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

HÍREK
2006-2007-2008-2009. Kántorképző képek
- 2009.07.02.

A 2006.-2007.-2008.-2009 év képei Veresné Petröcz Marika honlapján elérhető.Kántus

Debrecen és Berkesi Sándor karnagy


1962-ben érettségizett a Budapesti Zenei Gimnáziumban és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában.

1967-ben szerzett diplomát a Zeneakadémia középiskolai énektanár és karvezetőképző tanszakán. Ugyanettől az évtől tanára lett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának és karnagya a Kollégiumi Kántusnak; előadója, majd tanulmányi vezetője az Országos Nyári Kántorképző tanfolyamnak Debrecenben.

1991: Főállású tanára lett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Konzervatóriumában, amelynek azt megelőzően óraadója volt. 1994-ben főiskolai docenssé nevezték ki.

1999: A Tiszántúli Ref. Egyházkerület és a Református Kollégium egyházzenei igazgatója lett, egyszersmind tanára a Hittudományi Egyetemnek.

Vendégtanár volt: 1992-93-ban a Nagykőrösi Református Tanítóképző Főiskolán.
1993-94-ben a Sárospataki Teológián.
1994-95-ben A Debreceni Ref. Teológiai Akadémián.
1995-98-ig a Debreceni Kölcsey Ferenc Ref. Tanítóképző Főiskolán, mint a kántori szakbeindításában segítő óraadó tanár.
1996 óta a Nagyváradi Sulyok István Ref. Főiskolán. (1999 óta: Partiumi Keresztény Egyetem)


Berkesi Sándor 2007

,,A zengő Ige szolgálatában


A zengő Ige szolgálatában címmel válogatott írások, előadások és beszélgetések jelentek meg a Kántus karnagyától, Berkesi Sándortól 2007-ben.

A „Református Tiszántúl” Kiadványai második kötetét Dr. Fekete Károly szerkesztette, a borítót tervezte Lente István, a kötet megjelenését támogatta a Doktorok Kollégiuma elnöksége.
Kiadó: a Tiszántúli Református Egyházkerület, nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt.

Részlet Dr. Bölcskei Gusztáv püspök ajánlásából:

„Mindig örömteli feladat méltató szavakat írni egy-egy megjelenés előtt álló könyv elé, hiszen ez azt juttatja eszünkbe, hogy újra és újra van közöttünk valaki, akinek személyét, életet, munkáját hálaadással köszönhetjük meg.

Ilyen ajándék számunkra Berkesi Sándor karnagy, az „énekelt Evangélium” fáradhatatlan hirdetője, fiataljaink elhivatott tanára.

(…) 1967-ben indult el azon az úton, melyen haladva nemzedékeket nyert meg a zene szeretetére és tiszteletére, nemzedékeknek nyújtott mély és felejthetetlen órákat az általa vezényelt kórusok koncertjein.

Berkesi Sándor: A zengo Ige szolgálatában

Ezen az úton jár immár negyven esztendeje. 1967-ben nemcsak tanárként kezdte meg munkáját a Kollégiumban, hanem a Kántus karnagyaként is. S karnagy és kórus összeforrt e negyven esztendő során. Együttmunkálkodásuk méltó folytatása az 1739 óta működő Kántus történetének. (…)

Berkesi Sándor: A zengo Ige szolgálatában A Tiszántúli Református Egyházkerület (…) ezzel a kötettel tiszteleg Berkesi Sándor karnagy előtt. Köszöntöm őt, kérem és kívánom a mi Istenünktől további áldott munkáját közöttünk a magam (…) s mindazok nevében, akik e négy évtized alatt tanítványai voltak.”

És a kötet hátulján ez olvasható:

Berkesi Sándor leginkább Debrecenhez, a Debreceni Református Kollégiumhoz kötődik, de számos más feladatot is vállalt és végzett hűséggel. Tanított a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Konzervatóriumában, a Nagykőrösi Református Tanítóképző Főiskolán, a sárospataki és a debreceni teológián, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen.

Mindeközben jut ideje és energiája a kántorképzés ügyének előmozdítására, tanulmányok, cikkek publikálására, a hagyományokhoz hűen a Kántussal kis gyülekezeteket látogatnak, ugyanakkor nemzetközi kórusversenyeket nyernek. Berkesi Sándor eredményeit széles körben ismerik és becsülik.

A kötetben olvasható írásaiból, tanulmányaiból, a vele készült beszélgetésekből megismerhetünk valamit e sikerekben gazdag életút küzdelmeiből, nehézségeiből is, és közelebb kerülhetünk magához az emberhez, aki ezt az utat rója, éppen negyven esztendeje.


Szerk.: Berlkesi Sándor

Ifjúsági énekeskönyv 2006


Az Úrnak zengjen az ének (Ifjúsági énekeskönyv 2006)

A ma ifjúsága a holnap gyülekezete! Ennek felelősségét szem előtt tartva igyekeztünk válogatni elsőrenden a magyar egyházzenei anyanyelviség dominanciája jegyében, Kodály és tanítványainak szellemében.

Ezért kerültek be szép számmal tételek több mint fél évszázados gyülekezeti énekeskönyvünkből. A ma ifjúsága úgy válhat a holnap méltó gyülekezetévé, ha igyekszik átvenni az előző nemzedékektől mindazt, ami érték.

Az új énekek pedig szövegeikben, dallamaikban egyaránt legyenek szerves folytatásai a századok által kikristályosított szent hagyománynak. Ezt a kincset őrizni, gyarapítani mindannyiunk kötelessége!


Berkesi Sándor

Gyülekezeti énekiskola (1994)


Te Néked Zengek Éneket Az Országos Református Tanáregyesület (ORTE) 1991-es újjáalakulása óta egyik fontos feladatának tekinti református szellemű tankönyvek és iskolatörténeti munkák írásának elősegítését.

A református szellemű tankönyvek viszont a különféle szintű református iskolai közösségek, iskolák erősödését segítik.
Köszönetet mondok egyrészt a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól pályázat útján nyert ptámogatásért, másrészt a Holland-Magyar Oktatásközvetítő Központnak (E.T.I.), hogy támogatta a Gyülekezeti énekiskola megjelenését.

Ajánlom az énekgyűjteményt lelkészek, vallástanárok, ifjúsági vezetők figyelmébe, istentiszteleteken, bibliaórákon vallásórákon, konfirmációi előkészítőkön, ifjúsági konferenciákon, cserkésztáborokban buzdítsák, tanítsák a gyülekezetet, ifjúságot közös éneklésre.

Ajánlom az énekgyűjteményt felnőtt és ifjúsági gyülekezetek tagjainak, a vallásórára, konfirmációi előkészítőre járó fiataloknak ifjúsági konferenciák, cserkésztáborok résztvevőinek, ismerjék meg általa az együtt éneklés örömét.

Ajánlom végül az énekgyűjteményt mindazoknak, akik komolyan veszik a Pál apostol által leírt igazságot, amely szerint az evangéliumi éneket éneklő ember hajlamosabb az élet nehézségeinek elfogadására, a hálaadásra:

"...mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket
és lelki énekeket: énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében." (Efézus 5, 19-20)

Debrecen, 1993. november

Dr. Nagy Mihály gimnáziumi igazgató

Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Zsoltár 98,1

Honlapkészítés