Dunántúli Református Kántorképző
Dicsérjétek az Urat!BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

HÍREK
2006-2007-2008-2009. Kántorképző képek
- 2009.07.02.

A 2006.-2007.-2008.-2009 év képei Veresné Petröcz Marika honlapján elérhető.Dicsérjétek az Urat!

Énekeskönyv 1-80 kész 512 -ből


Đicsérjétek az Úrat!
KEDVES OLVASÓM!

"Úgy szerette lsten a világot, hogy az ő Egyszülött Fiát adta" (Ján. 3 :16). Erről a szeretetről, amely sokaknak botránkozás, másoknak bolondság (1 Kor. 1 :23) - erről beszél a Szentírás, és erről tesz bizonyságot az énekeskönyv is. Az itt következő soroknak és lapoknak pedig az lesz a feladatuk, hogy lsten szeretetének az énekeinkbe zárt vagy azokból kicsendülő titkait, az egyes énekek mondanivalóit, hátterét, bibliai és történeti összefüggéseit közel vigyék hozzád. Segédkönyv, sőt még közelebbről: receptkönyv és szakácskönyv szeretne ez a kis munka lenni, hogy mindenki megtanulhassa belőle, hogyan tehetjük fogyaszthatóvá, sőt ízletessé akármelyik énekünket.

Igyekszem ezért mondanivalómat úgy fogalmazni, hogy tőlem telhetően "mindeneknek mindenné" (1 Kor. 9:22) legyek, hogy tehát egyfelől ne terheljem, másfelől ne is untassam olvasóimat, akár lel ki pásztor vagy gyülekezeti munkás, akár érdeklődő egyháztag; legyen bár idős vagy fiatal, gazdagabb vagy szerényebb ismeretekkel rendelkező, zeneértő avagy zenei tanultság nélkül való.

Nincs olyan szakácskönyv, sem receptkönyv, amelyik önműködő volna. Nem állítja össze és nem főzi meg egyik sem az ebédet. Ahhoz emberi tevékenység, vagyis szakácskodás kell: tüzet kell gyújtani az étel alá és el kell azt jól készíteni, se fővetlenül-sületlenül hagyni, sem odaégetni. Végül pedig: nem elég sütni és főzni sem, ha nem tudunk egészségesen táplálkozni. Ezért esik majd szó itt-ott a tanulás módjáról, sőt az éneklés kiküszöbölendő hibáiról is.

Mindezekre nem ekkora, sőt nem is csak egy könyv, hanem egész kis könyv¬tár kellene. Akkor azonban gyakran nem látnád meg a fáktól az erdőt. Ezért igyekszem mondanivalómat rövidre fogni. De arra is próbálok vigyázni, hogy a száraz adatközlésnél többet nyújtsak.

Az énekek sorrendjét követve, nem minden zsoltár és dícséret kerül bemutatásra. A jó negyedfélszáz tárgyalt ének közé a megfelelő számúhoz kapcsoltam az illető dallamra mondható egyéb zsoltárokat és dicséreteket. Néhány énekről nem szólok; ez azonban nem jelent okvetlenül elmarasztaló ítéletet.

Az egyes énekfajtákra, bibliai, történeti és zenei alapfogalmakra, szerzőkre vagy a történelmi háttérre vonatkozó mondanivalókat az énekek sorrendjében a megfelelő helyre illesztettem be. Megtalálásukat a név- és tárgymutató könnyíti meg.

Számos méltatlanul elhanyagolt zsoltár esetében rámutatok annak Krisztusra mint Messiásra mutató tartalmára, dallamának szépségére, és az egész ének gyülekezetszerűségére.

Az énekekre vonatkozó történeti adatokat olykor az újabb kutatási eredmények figyelembevételével helyesbíteni kell. Ebben a munkában mindenütt a megismert legújabb és leghitelesebb adatokra támaszkodom. Néhány helyen tehát az énekeskönyvünk legújabb kiadásaiban levő adatok is további kiigazításra szorulnak.

Az egyes ismertetések olvasása közben feltétlenül szükséges, hogy magunk elé tegyük magát az énekeskönyvet és figyelmesen elolvassuk a szóban forgó éneket is.

Az előszókat nem mindig szokták az emberek elolvasni. De akik elolvassák, azok sem tartják mindig emlékezetükben az olvasottakat. Arra kérlek, Kedves Olvasóm, végy magadnak fáradságot az énekeskönyv előszavának elolvasására. Abban benne van a válasz azokra a miért-ekre és hogyan-okra, amelyek benned még mindig lezáratlanok. Most csak néhány gondolattal szeretném az akkor fogalmazott mondataimat kiegészíteni.

Egy nép vagy más történelmi közösség életrevalóságának és létjogának igazolása az, ami benne egyszerre egyedi és egyetemes, vagyis egyrészt csupán benne meglevő, másrészt bármely másfajta ember és másféle kultúra számára befogadható. Ilyen például a magyar népzene és a néger spirituálé, mindegyik a maga sajátos jellege szerint.

Hazánkban a harmincas években, a nagynémet fasiszta veszély egyre sűrűsödő fellegeinek árnyékában a nemzeti életösztön adta meg a lehetőséget Bartók Béla és Kodály Zoltán zenei mozgalmának az egész magyar szellemi életre kiható front-áttöréséhez. A romantikus túlzások lekopása után a népi hagyományra épülő haladás szabta meg a további jó utat.

Énekeskönyvünk feladata 1948-ban nem lehetett más, mint hogy az 1806-ban elvetett reformátori hagyomány továbbvitelével mutasson utat az egészséges folytatásra.

Mint minden emberi munka, ez a mi énekeskönyvünk sem hibátlan alkotás. Valóságos fogyatkozásairól talán senki sem szólhatna nálam több szakmai tapasztalattal vagy történelmi áttekintéssel. Ahhoz azonban, hogy mással - mégpedig nem silányabbal, hanem jobbal - cseréljük fel, az eddiginél alaposabban meg kellene ismernünk és ki kellene aknáznunk minden valóságos értékét.

Gyülekezeti éneklésünkben előbb el kellene érnünk az énekeskönyv tartalmi és formai színvonalát, hogyannál még magasabbra tekinthessünk. Hadd idézzem ennek alátámasztására az énekeskönyv előszavának ezt a mondatát: "az elkövetkező gyakorlat majd megméri egyrészt az énekeskönyvet, másrészt a vele élő vagy nem-élő nemzedéket is."

Az ember gyakran mond ítéletet egyes dolgokról, anélkül, hogy teljes ismerete lenne róluk. Gondolj arra, Kedves Olvasóm, hogy miközben bármit a saját ítéleted mérlegére helyezel, te magad is mérlegen állasz (Mát. 7:2., Róm. 2: 1). Aligha akarod, hogy A Mérlegen könnyűnek találtassál?

lsten a világot nem csak szerette, hanem örökkévaló szeretettel szereti. Jézus Krisztust nem csak egyszer régen adta, hanem ma és minden napon adja. Az élő lsten szeretetét és dicsőségét visszhangzó életben szólal meg legméltóbban az Ö dícsérete, az egész teremtett világ harangszava. Az énekeskönyv harangláb akarna lenni; sok helyütt mégis fejfa lett belőle. Te teheted egyformán ezzé vagy amazzá, Kedves Olvasóm. Ha azt akarod, hogy harangláb legyen, húzzad meg a szíved és a jó tanítást befogadó értelmed harangjait és jó énekléssel segítsed dícsérni az Urat.

Budapest, 1970 augusztus havában.

Dícsérjétek az Urat! Csomasz Tóth Kálmán
Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Zsoltár 98,1

Honlapkészítés